ANUNȚ Primăria Comunei Pui organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de șef birou la biroul financiar-contabil

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
PRIMARIA COMUNEI PUI
Pui,str.Republicii nr.64,tel. 0254/779101; fax 0254/779009
e-mail:primariapui@yahoo.com
Nr._____________

ANUNŢ

În conformitate cu prevederile art.618 alin.(3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare și art. IV alin.(2) din OUG nr. 34/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative Primăria Comunei Pui organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de șef birou la biroul financiar-contabil din aparatul de specialitate al primarului.

 Durata normală a timpului de lucru este de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână.

Concursul se organizează la sediul Primăriei Comunei Pui, în data de 05.09.2023, ora 10:00, proba scrisă.

Concursul constă în trei etape succesive:
– selecţia dosarelor de înscriere;
– proba scrisă
– interviul – se va susţine în maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise, la sediul instituției.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Primăriei Comunei Pui, în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a instituției noastre, respectiv perioada 02.08.2023 – 21.08.2023

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs:
– adresa de corespondență: str.Republicii, nr.64, localitatea Pui;
– telefon: 0254779101,
– fax: 0254779009;
– e-mail:primariapui@yahoo.com
persoană de contact: Becuș Camelia-Simona – secretar general Comunei Pui.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conțină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:

 1. formularul de înscriere, prevăzut în anexa nr. 3; (Formular_înscriere_concurs)
 2. curriculum vitae, modelul comun european;
 3. copia actului de identitate;
 4. copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări
  şi perfecţionări;
 5. copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
 6. copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
 7. cazierul judiciar;
 8. declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

Modelul orientativ al adeverinţei menţionate la punctul 5 este cel prevăzut în anexa nr.2D din Hotărârea Guvernului nr.611/2008, cu modificările și completările ulterioare.

Adeverinţele care au un alt format decât modelul orientativ, trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa nr.2D şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.

Copiile de pe actele menționate mai sus, se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Condițiile generale de participare la concurs sunt:
a) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
b) are varsta de minimum 18 ani impliniti;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) este apt din punct de vedere medical si psihologic sa exercite o functie publica. Atestarea starii de sanatate se face pe baza de examen medical de specialitate, de catre medicul de familie, respectiv pe baza de evaluare psihologica organizata prin intermediul unitatilor specializate acreditate in conditiile legii;
f) indeplineste conditiile de studii si vechime in specialitate prevazute de lege pentru ocuparea functiei publice;
g) indeplineste conditiile specifice, conform fisei postului, pentru ocuparea functiei publice;
h) nu a fost condamnata pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului sau contra autoritatii, infractiuni de coruptie sau de serviciu, infractiuni care impiedica infaptuirea justitiei, infractiuni de fals ori a unei infractiuni savarsite cu intentie care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei publice, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o functie publica sau de a exercita profesia ori activitatea in executarea careia a savarsit fapta, prin hotarare judecatoreasca definitiva, in conditiile legii;
j) nu a fost destituita dintr-o functie publica sau nu i-a incetat contractul individual de munca pentru motive disciplinare in ultimii 3 ani;
k) nu a fost lucrator al Securitatii sau colaborator al acesteia, in conditiile prevazute de legislatia specifica.

Condițiile specifice de participare la concurs sunt:
1. să aibă studii universitare de licenta absolvite cu diploma de licență sau echivalentă în științe economice.
2. absolventi cu diploma ai studiilor universitare de master in domeniul administratiei publice, management sau in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice sau cu diploma echivalenta conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.
3. să aibă minim 5 ani vechime in specialitatea studiilor.

Bibliografia/Tematica pentru participarea la concurs constă în:

 1. Constituția României;
 2. Titlul I si II ale partii a VI-a din O.U.G nr. 57/2019, cu modificarile si completarile ulterioare;
 3. O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 5. Legea contabilității nr.82/1991r(4), cu modificările și completările ulterioare;
 6. Legea nr.227/20l5 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare- Titlul IX;
 7. H.G.R. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
 8. Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscală, cu modificarile si completarile ulterioare.

Solicităm publicarea anunțului pe site-ul instituției dvs. în data de 31.07.2023, precum și desemnarea reprezentanților instituției dumneavoastră pentru a face parte din comisia de concurs și din comisia de soluționatre a contestațiilor.

Primar,
Victor-Tiberiu STOICA