Informații publice oferite din oficiu

Anunțuri publice

Informatii publice

Liberul acces la informațiile de interes public este garantat prin lege. Accesul cetățenilor la informațiile de interes public este garantat de Legea 544/2001 și Legea 52/2003 .

Citește aici anunțurile publice

Concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuție vacantă de inspector grad profesional asistent, la biroul financiar-contabil din aparatul de specialitate al primarului

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
PRIMARIA COMUNEI PUI
Pui, str.Republicii nr.64,tel. 0254/779101; fax 0254/779009
e-mail:primariapui@yahoo.com

ANUNŢ

În conformitate cu prevederile art.II din Legea nr.203/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-1, Primăria Comunei Pui organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuție vacantă de inspector grad profesional asistent, la biroul financiar-contabil din aparatul de specialitate al primarului.

Concursul se organizează la sediul Primăriei Comunei Pui, în data de 29.03.2022, ora 1000, proba scrisă.

Concursul constă în trei etape succesive:
-selecţia dosarelor de înscriere;
-proba scrisă
-interviul – se va susţine în maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise, la sediul instituției.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Primăriei Comunei Pui, în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a instituției noastre, respectiv 25.02.2022-16.03.2022.

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs:
-adresa de corespondență: str.Republicii, nr.64, localitatea Pui;
-telefon: 0254779101,
-fax: 0254779009;
-e-mail:primariapui@yahoo.com
-persoană de contact: Becuș Camelia-Simona – secretar general al comunei.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conțină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din H:G.R. nr.611/2008, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:
1. formularul de înscriere, prevăzut în anexa nr. 3; (Formular_înscriere_concurs)
2. curriculum vitae, modelul comun european;
3. copia actului de identitate;
4. copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
5. copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
6. copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
7. cazierul judiciar;
8. declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

Modelul orientativ al adeverinţei menţionate la punctul 5 este cel prevăzut în anexa nr.2D din Hotărârea Guvernului nr.611/2008, cu modificările și completările ulterioare.

Adeverinţele care au un alt format decât modelul orientativ, trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa nr.2D şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.

Copiile de pe actele menționate mai sus, se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Condițiile generale de participare la concurs sunt:
a) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
b) are varsta de minimum 18 ani impliniti;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) este apt din punct de vedere medical si psihologic sa exercite o functie publica. Atestarea starii de sanatate se face pe baza de examen medical de specialitate, de catre medicul de familie, respectiv pe baza de evaluare psihologica organizata prin intermediul unitatilor specializate acreditate in conditiile legii;
f) indeplineste conditiile de studii si vechime in specialitate prevazute de lege pentru ocuparea functiei publice;
g)indeplineste conditiile specifice, conform fisei postului, pentru ocuparea functiei publice;
h) nu a fost condamnata pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului sau contra autoritatii, infractiuni de coruptie sau de serviciu, infractiuni care impiedica infaptuirea justitiei, infractiuni de fals ori a unei infractiuni savarsite cu intentie care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei publice, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o functie publica sau de a exercita profesia ori activitatea in executarea careia a savarsit fapta, prin hotarare judecatoreasca definitiva, in conditiile legii;
j) nu a fost destituita dintr-o functie publica sau nu i-a incetat contractul individual de munca pentru motive disciplinare in ultimii 3 ani;
k) nu a fost lucrator al Securitatii sau colaborator al acesteia, in conditiile prevazute de legislatia specifica.
Condițiile specifice de participare la concurs sunt:
– să aibă studii universitare de licenta absolvite cu diploma de licență sau echivalentă în științe administrative.
– un an vechime in specialitatea studiilor.

Durata normală a timpului de lucru este de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână.

Bibliografia/Tematica pentru participarea la concurs pentru funcția de inspector grad profesional asistent constă în:
-pentru funcția de consilier juridic grad profesional debutant:
1. Constituția României;
2. Titlul I si II ale partii a VI-a din O.U.G nr. 57/2019, cu modificarile si completarile ulterioare,
3. O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
5. Legea nr.227/20l5 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare- Titlul IX;
6. H.G.R. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare-Titlul IX;
7. Regulamentul operațiilor de casa ale unitatilor socialiste aprobat prin Decretul nr.209/1976.

Primar,
Victor-Tiberiu STOICA


 

Concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuție vacantă, de consilier achiziții publice grad profesional debutant, la compartimentul achiziții publice și fonduri europene din aparatul de specialitate al primarului

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
PRIMARIA COMUNEI PUI
Pui, str.Republicii nr.64,tel. 0254/779101; fax 0254/779009
e-mail:primariapui@yahoo.com

ANUNŢ

În conformitate cu prevederile art.II din Legea nr.203/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-1, Primăria Comunei Pui organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuție vacantă de consilier achiziții publice grad profesional debutant, la compartimentul achiziții publice și fonduri europene din aparatul de specialitate al primarului.

Concursul se organizează la sediul Primăriei Comunei Pui, în data de 17.03.2022, ora 1000, proba scrisă.

Concursul constă în trei etape succesive:
-selecţia dosarelor de înscriere;
-proba scrisă
-interviul – se va susţine în maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise, la sediul instituției.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Primăriei Comunei Pui, în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a instituției noastre, respectiv 14.02.2022-7.03.2022.

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs:
-adresa de corespondență: str.Republicii, nr.64, localitatea Pui;
-telefon: 0254779101,
-fax: 0254779009;
-e-mail:primariapui@yahoo.com
-persoană de contact: Becuș Camelia-Simona – secretar general al comunei.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conțină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din H:G.R. nr.611/2008, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:
1. formularul de înscriere, prevăzut în anexa nr. 3; (Formular_înscriere_concurs)
2. curriculum vitae, modelul comun european;
3. copia actului de identitate;
4. copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări
şi perfecţionări;
5. copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
6. copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
7. cazierul judiciar;
8. declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

Modelul orientativ al adeverinţei menţionate la punctul 5 este cel prevăzut în anexa nr.2D din Hotărârea Guvernului nr.611/2008, cu modificările și completările ulterioare.

Adeverinţele care au un alt format decât modelul orientativ, trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa nr.2D şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.
Copiile de pe actele menționate mai sus, se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Condițiile generale de participare la concurs sunt:
a) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
b) are varsta de minimum 18 ani impliniti;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) este apt din punct de vedere medical si psihologic sa exercite o functie publica. Atestarea starii de sanatate se face pe baza de examen medical de specialitate, de catre medicul de familie, respectiv pe baza de evaluare psihologica organizata prin intermediul unitatilor specializate acreditate in conditiile legii;
f) indeplineste conditiile de studii si vechime in specialitate prevazute de lege pentru ocuparea functiei publice;
g) indeplineste conditiile specifice, conform fisei postului, pentru ocuparea functiei publice;
h) nu a fost condamnata pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului sau contra autoritatii, infractiuni de coruptie sau de serviciu, infractiuni care impiedica infaptuirea justitiei, infractiuni de fals ori a unei infractiuni savarsite cu intentie care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei publice, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o functie publica sau de a exercita profesia ori activitatea in executarea careia a savarsit fapta, prin hotarare judecatoreasca definitiva, in conditiile legii;
j) nu a fost destituita dintr-o functie publica sau nu i-a incetat contractul individual de munca pentru motive disciplinare in ultimii 3 ani;
k) nu a fost lucrator al Securitatii sau colaborator al acesteia, in conditiile prevazute de legislatia specifica.

Condițiile specifice de participare la concurs sunt:
– să aibă studii universitare de licenta absolvite cu diploma de licență sau echivalentă în științe administrative.

Durata normală a timpului de lucru este de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână.

Bibliografia/Tematica pentru participarea la concurs pentru funcția de consilier achiziții publice grad profesional debutant constă în:
1. Constituția României;
2. Titlul I si II ale partii a VI-a din O.U.G nr. 57/2019, cu modificarile si completarile ulterioare,
3. O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
5. Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare,
6. Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului – cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Primar,
Victor-Tiberiu STOICA


 

Anunț privind înscrierea în lista candidaților pentru personalul de recensământ în vederea prestării serviciilor aferente RPL2021 în teritoriu

Anexa 5
Anunț privind înscrierea în lista candidaților pentru personalul de recensământ în vederea prestării serviciilor aferente RPL2021 în teritoriu

PRIMĂRIA COMUNEI PUI ÎNCHEIE CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII PENTRU:

 • Un număr de 2 recenzori pentru recenzori pentru autorecenzarea asistată (ARA) din comuna PUI + 1 rezervă;
 • Un număr de 6 recenzori pentru colectarea datelor Recensământului populației și locuințelor din comuna PUI + 1 rezervă;
 • Un număr de 1 recenzori-șefi pentru monitorizarea/coordonarea colectării datelor Recensământului populației și locuințelor din comuna PUI;
 • Un coordonator la nivel de UAT pentru monitorizare/coordonare la Recensământul populației și locuințelor din comuna PUI

MODALITATEA DE CONTRACTARE: Contract de servicii

PERIOADA DE CONTRACTARE A SERVICIILOR:

 • Participarea la instruirea organizată de UJIR la o data comunicată ulterior;
 • Colectarea datelor în teren:
  – autorecenzarea asistată (ARA): 14.03-15.05.2022
  – recenzarea prin efectuare interviu de către recenzor, în teren: 16.05-17.07.2022

LOCUL DE DESFĂȘURARE A ACTIVITĂȚII

 • Pe teren, în limitele administrative ale localității PUI (recenzori, recenzori-șefi și coordonator la nivel de UAT)
 • In spațiul amenajat de către UAT în vederea autorecenzării (pentru recenzorii ARA) SEDIU PRIMARIE

CONDIȚII privind CONTRACTAREA SERVICIILOR:

 • Vârsta minimă de 18 ani împliniți la data selecției – condiție eliminatorie;
 • Minim studii medii absolvite (diplomă absolvent liceu) – condiție eliminatorie;
 • Să nu aibă cazier judiciar – condiție eliminatorie;
 • Să dețină cunoștințe de utilizare a unei tablete;
 • Abilitatea de a comunica într-o manieră civilizată; capacitatea de a stabili contacte inter-personale, de a fi cordial, plăcut, metodic şi riguros;
 • Să dispună de un telefon mobil pe care să-l utilizeze pentru comunicare;
 • Rezistenţă la stres şi lucru sub presiune;
 • În zonele/comunitățile cu populaţie de altă etnie decât cea română, cunoaşterea şi a limbii acelei etnii şi a specificului etniei respective reprezintă un avantaj în desfăşurarea muncii sale pe teren;
 • Expertiza în domeniul statisticii, al administrației publice, experiența de operator statistic statistic sau ca personal RGA (recensământul general agricol), reprezintă un avantaj.

ATRIBUȚIILE PERSONALULUI DE RECENSĂMÂNT: conform Modelului de contract cadru de servicii pentru RPL2021 prevăzut în Anexa nr. 2 a HG nr. 145/2022 privind modificarea și completarea HG nr.1071/2020 pentru stabilirea bugetului și a categoriilor de cheltuieli necesare efectuării recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021.

CONDIȚII SPECIFICE

 • Muncă pe teren;
 • Disponibilitate de a lucra în program prelungit, în medie 8 ore pe zi (până la sfârşitul zilei);
 • Disponibilitate de a lucra în weekend (sâmbătă şi /sau duminică).

Cerere de înscriere în lista de candidați pentru personalul

Subsemnatul/a_____________________________________, domiciliat/ă în loc. ____________________, str._______________________________, nr. ___, bl. ___, ap. ___, posesor al BI/CI seria ____, nr. _____________, tel. _________________________, vă rog să-mi aprobaţi înscrierea ca …(recenzor ARA, recenzor, recenzor-șef, coordonaor UAT)……….pentru a presta servicii de recensământ în cadrul PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI/ ORAȘULUI/ COMUNEI ………………………………………………………..
Menţionez că am luat cunoştinţă de condiţiile generale și specifice din Anunțul primăriei privind înscrierea candidaților pentru personal de recensământ în vederea prestării serviciilor aferente recensământului populației și locuințelor runda 2021 în teritoriu.

Acord privind datele cu caracter personal:
[ ] Sunt de acord cu prelucrarea ulterioară a datelor cu caracter personal în scopuri statistice şi de cercetare.
Declar pe propria răspundere, că datele furnizate în această cerere sunt adevărate.

Data: _________
Semnătura: ____________