Agricultura

AGRICULTURA ŞI CREŞTEREA ANIMALELOR

Din totalul suprafeţei teritoriului administrativ, 11961 ha, reprezintă suprafaţă agricolă. Se înregistrează o medie de 2,65 ha/locuitor faţî de media pe ţară de 0,65 ha/locuitor. Zona de producţie agricolă – este prezentă în toate localităţile comunei, cu menţiunea că unele unităţi au fost între timp desfiinţate, iar altele privatizate şi refuncţionalizate în unităţi de industrie mică.

Modul de folosinţă al terenului agricol, raportat la suprafaţa totală a Comunei se prezintă astfel :

ha %
Suprafaţa totală 22,879 100.0%
Suprafaţa agricolă 11,961 52,27%
din care:
– arabil 2,076 17,35%
– păşuni 3,789 31.67%
– fâneţe 6,096  50.96%
– livezi şi pepiniere 121 1.01%

 

 

 

 

 

 

 

Modul de cultivare a terenului arabil şi ponderea suprafeţelor cultivate din totalul de 2.076 ha teren arabil, se prezintă astfel:

Suprafaţa cultivată
ha %
– grâu şi secară  355 17%
porumb boabe
870 42%
– cartofi 200 10%
– legume 150 7%
– altele 501 24%

 

 

 

 

 


Pădurile se întind pe cca. 9822 ha, iar ape şi stuf sunt pe cca. 120 ha.

În graficul de mai jos sunt evidenţiate tipurile de terenuri agricole, raportate la suprafaţa agricolă totală a comunei PUI.

Din punct de vedere a creşterii animalelor situaţia numărului de animale din comuna Pui este următoarea:

Nr. capete
 Bovine  2,090
 Porcine  920
 Ovine  9400
 Păsări  14.500

 

 

 

 

Producţia animalieră în ultimul an, se prezintă astfel:

 Producţia animalieră Nr. capete
 Carne din sacrificări (tone) 522
 Lapte din sacrificări (tone) 33.301
 Lapte de vacă şi bivoliţă (hl) 24.000
 Ouă (mii de buc.) 1040

 

 

 

 

În domeniul agricol, activează o societate pe acţiuni, 22 societăţi cu răspundere limitată şi 5 persoane fizice, o societate în nume colectiv şi 4 asociaţii familiale, oferind aproximativ 15% din totalitatea locurilor de muncă.

Lasă un răspuns